Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

                                                             KORONAVÍRUS

                                                                                               

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, AKO OPATRENIE PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU NEBUDE MOŽNÉ PREVZIAŤ SI TOVAR OSOBNE NA PREDAJNI, TOVAR VÁM VYDÁME NA ČERSTVOM VZDÚŠKU, PRÍDITE PROSÍM V OCHRANNOM RÚŠKU !!! ONLINE OBJEDNÁVKY STÁLE FUNGUJÚ. O PRÍPADNEJ ZMENE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

Naďalej posielame tovar, pri ktorom svieti : Skladom,Doručenie do 24h / pri objednaní do 14.30 / pri doručení kuriérom v prac.dni

Každú objednávku vám potvrdíme telefonicky a odpovieme na vaše otázky

Široký sortiment tovaru

Máme vlastný sklad

Sme 13 rokov na trhu

 
 
naposledy navštívené
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu DEPOAUTO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou depoauto.sk je obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: DEPOAUTO.sk s.r.o.
sídlo predávajúceho: Riečna 1891/26, 971 01 Prievidza
IČO: 52 481 468
DIČ: 2121058434

Bankové spojenie: Fio Banka č. ú.: SK96 8330 0000 0024 0177 2588
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 139166/B, odd. Sro
E-mail: depoauto@depoauto.sk
Tel. číslo: 0911 929 616

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát: Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru


1.Objednávka

Objednávka od odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateľom vzájomné práva a povinnosti.
Všetky ceny za tovar a služby, ako aj všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky a toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom oboznámenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.
Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy poskytne formou e-mailu spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktoré bude obsahovať údaje v súlade s ust. § 6 Zák.č. 102/2014 Z.z..

2. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže dosiahnuť výšku až 50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

3. Storno objednávky zo strany predávajúceho

K zrušeniu objednávky z našej strany môže dôjsť v prípade, že objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje o kupujúcom, nedostupnosť kupujúceho, atď.). K zrušeniu objednávky môže dôjsť aj v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade stornovania objednávky budeme kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo plnú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 5-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi predmetné platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Darčeky ktoré odosielame za nákup v hodnote 50 a100€ žiadame vrátiť pri odstúpení od kúpnej zmluvy spať s tovarom.
Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť a vyplniť kliknutím na nasledovný odkaz: Formulár na odstúpenie od zmluvy

5. Dodacie podmienky

Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, maximálne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, môže sa dodacia lehota predĺžiť. O predĺžení dodacej lehoty kupujúceho informujeme formou e-mailu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a záručný list.

6. Doprava

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa vopred zvoleného spôsobu. - Osobný odber – uskutočňuje sa v sídle našej prevádzky. Za tovar môže kupujúci zaplatiť pri prevzatí. Osobné odbery sú zdarma. - Kuriérska a špedičná doprava – tovar by mal byť kupujúcemu doručený do 48 hodín na adresu, ktorú udal v objednávke. Platí sa väčšinou na dobierku, ak nebolo inak dohodnuté vopred. Dodanie je zabezpečené špedičnou firmou. Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.

7. Zodpovednosť za vady tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

8. Reklamácia a záruka

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ani jej súčastí spôsobené používaním. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

9. Postup pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie treba dodržať nasledovný postup: Zaslať e-mail alebo list na našu adresu, v ktorom bude uvedený typ výrobku, výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Kupujúci zašle tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záručným listom a doklade o kúpe. 
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Obč. zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. (§ 18 Zák.č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

10.Ochrana osobných dát

Dáta našich zákazníkov chránime pred zneužitím a zaručujeme, že nikdy neposkytneme kontaktné informácie a údaje o nákupoch tretiemu subjektu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Ochrana osobných údajov E-shop spol. DEPOAUTO.sk s.r.o.

Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením registračného formulára dávam spoločnosti DEPOAUTO.sk s.r.o. IČO 52481468, sídlo Riečna 1891/26, 971 01 Prievidza,  Slovenská republika ako prevádzkovateľovi až do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov pre účely zasielania tovaru, pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu depoauto@depoauto.sk.

Ďalej som bol oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasledujúcich zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Vybraté ustanovenia zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 28
Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.2)

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.3)

 

§ 29
Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.4)

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30
Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

1) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
2) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) § 116 Občianskeho zákonníka.
4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11. Platforma riešenia sporov online

 Prípadné spory medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade sú Kupujúci – spotrebitelia oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, dostupnú na webovej stránke www.ec.europa.eu/odr.

Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania na platforme RSO vyplní online formulár so sťažnosťou. Informácie, ktoré predloží musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre riešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Výhrada vlastníctva:

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti DEPOAUTO.sk s.r.o.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: depoauto@depoauto.sk

2.Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia